Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym

Okładka książki

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji oraz apelacyjnym. W opracowaniu zaprezentowano również dopuszczalność, wymagania formalne oraz podstawy kasacji, wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu i skargi na wyrok sądu odwoławczego. Ponadto przedstawiono takie szczegółowe zagadnienia, jak np.: tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego, przeszukanie kancelarii lub innego miejsca wykonywania zawodu przez wymienione podmioty profesjonalne, dopuszczalność prywatnego uzyskiwania informacji o charakterze dowodowym czy granice legalności działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym.

W opracowaniu zostały poddane wnikliwej analizie nowe regulacje odnoszące się do działalności obrońców i pełnomocników procesowych, wynikające z obszernej nowelizacji z 19.07.2019 r.
Dotyczą one m.in.:

  • – prekluzji dowodowej,
  • – trybu uzyskania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia,
  • – modelu postępowania dowodowego i nowych zasad przeprowadzania dowodów na rozprawie głównej,
  • – prowadzenia postępowania dowodowego podczas nieobecności obrońcy,
  • – ograniczeń w zakresie podnoszenia zarzutów w środku odwoławczym,
  • – możliwości uzupełnienia skargi apelacyjnej w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku.

W książce zamieszczono 55 wzorów pism oraz powołano niemal 800 orzeczeń, które będą pomocne w skonstruowaniu odpowiedniej argumentacji w postępowaniu sądowym.

„Niezaprzeczalnym walorem książki jest łączne przedstawienie problematyki procesu karnego w dwóch aspektach, tj. karnym i karnym skarbowym. Autor nie unika problemów związanych ze stosowaniem omawianych instytucji, widzi je i komentuje, ale także przedstawia propozycje konkretnych rozwiązań bardzo przydatnych dla praktyki”.

Dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

Jarosław Zagrodnik – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny; dyrektor kierunku Prawo i zastępca dyrektora kierunku Przedsiębiorczość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych i autor kilkunastu opinii do aktów normatywnych z zakresu prawa karnego procesowego, prawa i procesu karnego skarbowego, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; autor ponad 90 opracowań naukowych i naukowo-dydaktycznych we wskazanym zakresie.